Vedtægter for Crossroad Gospel

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Crossroad Gospel.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Korsvejskirken, Sirgræsvej 81, 2770 Kastrup i Tårnby.

§ 2. Formål

Foreningen har til formål gennem gospelmusik og øveaktivitet at dygtiggøre medlemmerne i sang og musik. Ligeledes har foreningen til formål at virke ved gudstjenester og menighedsarrangementer samt udøve koncertvirksomhed.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et halvår. Manglende betaling af kontingent betragtes som udmeldelse.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert halvår.

Stk. 5. Der er ingen optagelsesprøve i Crossroad Gospel.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts og indkaldes med mindst tre ugers varsel.
Medlemmerne varsles skriftligt med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Alle medlemmer, der betaler kontingent er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning.
5. Godkendelse af regnskab og budget.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand
9. Valg af kasserer
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
11. Valg af revisor samt revisorsuppleant
12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6 Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgaver er at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 8. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. – Dog skal der tages højde for ferieperioder.

§ 6. Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der ud over formanden består af 5 medlemmer plus korets musikalske leder, der også har stemmeret. En repræsentant fra Korsvejskirken er til enhver tid velkommen til bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2–årig periode, således at formand og 2 medlemmer vælges i ulige år, samt kasserer og 2 medlemmer i lige år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes et møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens
møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

Stk. 6. Dagsorden og referater er tilgængelige for korets medlemmer.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, som ikke behøver at være medlem af foreningen.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 8. Hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Til brug for foreningens daglige drift kan Netbank anvendes af foreningens kasserer alene.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, f.eks. Korsvejskirkens menighedspleje. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. maj 2009.